• head_banner_01
  • head_banner_02

โปรไฟล์ Trust Pass

1

ใบอนุญาตการบำรุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ์พิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน

8

ใบรับรอง CE

7

ใบรับรอง CE

Business License issued by government

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยรัฐบาล

6

ใบอนุญาตการผลิตอุปกรณ์พิเศษแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

4

ใบอนุญาตส่งออกที่ออกโดยรัฐบาล

3

ใบอนุญาตการผลิตอุปกรณ์พิเศษแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

2

ประธานหน่วยสมาคมอุปกรณ์สวนสนุกเหอหนาน